HISTORIA

Klasa II

Autorzy:

Krystyna Starczewska

Karolina Makowiecka, Marta Makowiecka,

Krzysztof Chmielewski, Anna Dzierzgowska, Marta Ługowska

Tytuł:  Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Warszawa wydanie: pierwsze (2001).

OPIS:

OPRACOWANIE DYDAKTYCZNE
Kolejny podręcznik z serii "Świat człowieka" powiela zarówno zalety, jak i wady tomu poprzedniego. Autorzy inteligentnie i pomysłowo wykorzystują dobrze dobrane ilustracje i mapki (np. pytania na s. 25, 138 czy 142). Tekst jest często przerywany pytaniami, które mają za zadanie zarówno utrwalenie poznawanego materiału, jak i skłonienie czytelnika do samodzielnej analizy faktów. Wiele z tych pytań i poleceń jest niestandardowa, a przez to ciekawa. Dobry przykład to polecenie ze s. 115: "Napisz sprawozdanie z dyskusji między Kościuszką a Dąbrowskim poświęconej programowi walki o niepodległość. Co łączy, a co różni poglądy obu dowódców", czy też - szczególnie pomysłowe: "Zaplanuj, jak przejąć jedyny most, przez który możesz przeprowadzić swoją armię, gdy na obu krańcach mostu założone są ładunki wybuchowe, które Austriacy w każdej chwili mogą zdetonować, a po drugiej stronie rzeki stoi piechota i artyleria przeciwnika. Pamiętaj, musisz dokonać tego szybko" (s. 121). Bardzo często używane są tu teksty źródłowe, z reguły zaopatrzone w odpowiednie wyjaśnienia i dobre pytania. Autorzy starają się, by tekst był dla czytelnika zrozumiały, większość trudniejszych terminów została więc wyjaśniona od razu tam, gdzie po raz pierwszy ich użyto (np. "gwarant" - s. 42). Bardzo często odwołują się do informacji zawartych zarówno w innych częściach tomu, jak i do wiedzy z poprzednich podręczników serii. W dobry i konsekwentny sposób wyjaśniono tu, na czym polegają różnice między XVII a XIX wiecznym poczuciem przynależności narodowej (chociaż autorzy nie wykorzystali tych informacji w opisie postępowania targowiczan - szerzej o tym ostatnim problemie w rubryce "Varia"). Tak jak w poprzednich tomach bardzo dobrze wykorzystano multidyscyplinarny charakter podręcznika, dzięki któremu informacje z zakresu historii, historii literatury, filozofii czy historii sztuki wzajemnie się uzupełniają. Pisownia nazwisk i nazw obcych została podana w transkrypcji polskiej, a na końcu książki znalazł się słowniczek trudniejszych terminów. Do wad podręcznika należy zaliczyć niekonsekwentne podawanie źródeł cytowanych wypowiedzi, brak indeksu oraz - co jest zastrzeżeniem najpoważniejszym - przeładowanie informacjami (więcej na ten temat w rubryce Faktografia). Czasami autorzy nadużywają cytatów, których treść zostaje następnie powtórzona w tekście odautorskim (np. cytat z Woltera na s. 58). Z kolei w rozdziale opisującym rewolucję francuską znalazł się krótki fragment pamiętników Talleyranda, którego treść ogranicza się do stwierdzenia, że posłowie stanu trzeciego ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym (s. 71). Podawanie tego typu informacji w formie tekstu źródłowego jest zbędne. W sumie jednak omawiany podręcznik jest dobrze przygotowany i w inteligentny sposób pomaga uczniom w zrozumieniu przeszłości. Autorzy nie narzucają na ogół swojego zdania, lecz starają się przedstawiać historię w jej różnorodności i niejednoznaczności. Użyteczność książki ogranicza jedynie bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności jej wykorzystania, których wymaga od uczniów, oraz fakt, że podręczniki z serii "Świat człowieka" są przeznaczone do kilku przedmiotów, a więc wymagają współpracy nauczyciela historii z polonistami i innymi nauczycielami przedmiotów humanistycznych.

FAKTOGRAFIA
Podręcznik obejmuje historię XVIII-XIX w. (ostatnie tematy to rewolucja przemysłowa i Wiosna Ludów). Autorzy przykładają dużą wagę do powiązania wykładu historii Polski z dziejami powszechnymi. Konstytucja 3 Maja oraz insurekcja kościuszkowska zostały opisane w jednym rozdziale pt. "Trzy oświeceniowe rewolucje" razem z uzyskaniem niepodległości przez Stany Zjednoczone i rewolucją francuską. Podobnie kwestia polska w czasie wojen napoleońskich czy Wiosny Ludów nie jest oddzielona od wydarzeń europejskich, lecz ukazana w ścisłym powiązaniu z nimi. W sumie bardzo wiele miejsca poświęcono na omówienie wydarzeń politycznych na kontynencie, jak i przeobrażeniom gospodarczym i społecznym. W tekście znalazły się wyczerpujące informacje na temat idei praw człowieka (bardzo szczegółowo omawiane są obszerne fragmenty Deklaracji praw człowieka i obywatela, konstytucja USA, Konstytucja 3 Maja czy też Wielki Manifest TDP. Tak jak i w poprzednim tomie wiele uwagi poświęcono pojęciu tolerancji. Autorzy konsekwentnie informują o losach Żydów zamieszkujących ziemie polskie. Pomocą w zrozumieniu informacji faktograficznych są zamieszczone w części "W świecie idei" rozdziały "Idea praw człowieka", "Idea wolności" i "Idee konserwatyzmu", omawiające podstawowe prądy światopoglądowe czasów ujętych w omawianym tomie. W opisie wydarzeń 1848 r. na ziemiach polskich zabrakło natomiast wzmianki o konflikcie z Ukraińcami. Pewnym mankamentem książki jest nazbyt ambitne nagromadzenie faktów, szczególnie wykraczających poza tradycyjny wykład historii Polski XVIII i XIX w. Bardzo obszerny i szczegółowy jest rozdział o rewolucji francuskiej, podobnie jak o Napoleonie. Osobny rozdział opisuje także wydarzenia w Ameryce Łacińskiej w początkach XIX w. W rozdziale "Wiek postępu", wiadomości dotyczące oświeceniowych akademii chyba nie są uczniom potrzebne, a jeśli już, to autorzy mogli przy okazji wspomnieć nie tylko o francuskich, rosyjskich i angielskich towarzystwach naukowych, ale i o polskim dorobku w tej dziedzinie. Można by także zastanawiać się, czy autorzy postąpili słusznie opisując absolutyzm oświecony na przykładzie Prus, a nie rządów Józefa II w Austrii. Osobny problem stanowi nazbyt chyba duże nagromadzenie faktów dotyczących dziejów polskich Żydów. Poza obszernymi wyjaśnieniami takich terminów jak haskala czy chasydyzm (ss. 24 i 51) w podręczniku znalazła się także reprodukcja portretu Abrahama Sterna z obszernym podpisem informującym o tym, że był on wynalazcą maszyny liczącej, przyjaźnił się z członkami Komisji Edukacji Narodowej i należał do Towarzystwa Przyjaciół Nauk (s. 92). Warto zauważyć, że autorzy nie uznali za stosowne wspomnieć o takich członkach tego samego TPN, jak Samuel Bogumił Linde czy też pomysłodawca, fundator i prezes Towarzystwa, Stanisław Staszic. W sumie zatem należy podkreślić, że "Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm" jest pod względem faktograficznym nieco przeładowany. Nie zawsze też dobór informacji jest tu bezdyskusyjny. Z kolei silną stroną podręcznika jest - co wynika z interdyscyplinarnego charaktery programu "Świat człowieka" - dobre wykorzystanie zazębiających się i wzajemnie objaśniających wiadomości z zakresu historii, literatury, filozofii czy historii sztuki. Tak, jak i inne podręczniki z tej serii można go polecić przede wszystkim uczniom zdolniejszym, których takie nagromadzenie wiedzy nie zniechęci do prób zrozumienia przeszłości.

OBRAZ WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ, RELIGIJNEJ I KULTUROWEJ
Podręcznik omawia szczegółowo oświeceniowe zasady umowy społecznej, prawa człowieka i ideę tolerancji (autorzy cytują m. in. "Traktat o tolerancji" Woltera). Obszerne fragmenty Deklaracji niepodległości, Deklaracji praw człowieka i obywatela i Konstytucji 3 Maja zostały opatrzone bardzo dobrymi pytaniami. Autorzy w sposób pomysłowy i skuteczny pokazali oświeceniowe wysiłki na rzecz praw człowieka, a także podobieństwa i różnice między trzema oświeceniowymi rewolucjami: amerykańską, francuską i polską. Przy okazji odsyła się czytelnika do części podręcznika poświęconej oświeceniowym ideom. Podobnie opracowano tekst "Wielkiego manifestu" TDP, w pytaniach zwracając uwagę na nawiązania do idei rewolucji francuskiej (s. 161). Autorzy zwracają uwagę nie tylko na idee tolerancji i praw człowieka realizowane przez rewolucje XVIII w., ale piszą także np. o korzyściach, jakie państwo pruskie odniosło dzięki tolerancji religijnej (s. 38). W tekście znalazły się też informacje o przejawach odchodzenia od dawnej kultury politycznej Rzeczpospolitej i o ograniczeniu praw innowierców (s. 50). W rozdziale o rewolucji francuskiej autorzy zwracają uwagę nie tylko na szczytne hasła rewolucjonistów, ale również np. na niezgodność praktyk sądowych okresu jakobińskiego terroru z założeniami Deklaracji praw człowieka i obywatela (s. 87). Podręcznik wspomina o sytuacji kobiet w omawianym okresie. Sporo uwagi poświęcono także Żydom w historii Polski. Oprócz wspomnianego już Sterna i objaśnień terminów haskala i chasydyzm podkreśla się tu udział Żydów w insurekcji kościuszkowskiej (ss. 106 i 109). Zarówno sposób przedstawienia polskiej i europejskiej historii doby oświecenia i romantyzmu, jak i otwarty, zachęcający do aktywności i samodzielnego myślenia charakter podręcznika należy ocenić bardzo wysoko. "Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm" może być pomocą nie tylko w nauczaniu historii, ale i w przybliżaniu uczniom idei tolerancji i uznania praw obywatelskich.

VARIA
Bardzo wysoko należy ocenić niektóre pomysły autorów na zainteresowanie ucznia i przekazanie mu wiedzy o przeszłości w sposób możliwie kompleksowy i zrozumiały. W części "W świecie kreacji" opisano nie tylko dzieła literatury i architektury, ale i architektury krajobrazu - założenia parku typu francuskiego i parku typu angielskiego. Z kolei w części "W świecie emocji" znalazło się bardzo trafne nawiązanie: do fragmentu "Dziadów" (pieśń Gustawa/Konrada "Zemsta, zemsta, zemsta na wroga...") dodano wiersz Miłosza "Który skrzywdziłeś" (s. 283). Obok tekstu umieszczono zdjęcie pomnika poległych stoczniowców w Gdańsku, na którym wyryto fragment tego wiersza, całość zaś zaopatrzono w wyjaśnienia do tekstu i ciekawe pytania. W rozdziale "Idea tolerancji" znalazł się obszerny fragment poświęcony masonerii (s. 420n.). Pewne zastrzeżenia może natomiast budzić sposób, w jaki autorzy przedstawili okoliczności upadku Rzeczypospolitej. Król Stanisław August Poniatowski jest tu niemalże genialnym, szczerze patriotycznym mężem stanu (ss. 56 i 91); fakt jego akcesu do Targowicy nic w tej ocenie nie zmienia. Z drugiej strony autorzy z równym przekonaniem kreślą jednolicie czarny obraz targowiczan (s. 97). Mogliby tymczasem spróbować wyjaśnić obszerniej pobudki, które pchnęły Seweryna Rzewuskiego czy Szczęsnego Potockiego do potępianych w naszej tradycji historycznej czynów. (Prace Łukasza Kądzieli mogłyby być doskonałą pomocą w przygotowaniu odpowiedniego fragmentu podręcznika). Podręcznik został przygotowany bardzo starannie i na ogół nie ma w nim językowych czy faktograficznych błędów, z wyjątkiem wszakże podpisu pod ilustracją na s. 30. Obrazek cyrulika obcinającego brodę bojarowi podpisano: "Rycina z czasów Piotra I przedstawia cara osobiście obcinającego brody bojarom", podczas gdy rosyjskie inskrypcje na reprodukowanej ilustracji nie wspominają o carze, jedynie o rzeczonym cyruliku i jego krótkiej rozmowie z "raskolnikiem".

Opracował Maciej Górny