Warszawa, dn. 19 czerwca 2005 r.Protokół z posiedzenia jury X edycji Konkursu prac magisterskich im. J.J. LipskiegoNa posiedzeniu 19 czerwca 2005 r. jury Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego w składzie: Grażyna Borkowska, Alina Brodzka-Wald, Michał Głowiński, Szymon Rudnicki, Jerzy Szacki, Małgorzata Szpakowska po rozpatrzeniu 59 nadesłanych prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:Nagroda specjalna Ministra Edukacji Narodowej w wysokości 3.000 zł.

Marta Klekotko, Młodzi Polacy jako obywatele. Studium socjologiczne nad obywatelskością młodzieży licealnej Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego. Praca napisana na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Socjologii UŚ pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka S. Szczepańskiego.Nagrody pierwszego stopnia im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 2.500 zł.

Anna Foltyniak, Między „pisać Nałkowską” a Nałkowiskiej „czytaniem siebie”. Narracyjna tożsamość podmiotu w „Dziennikach”. Praca napisana w Instytucie Polonistyki UJ pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Nycza.

Maria Szybińska, Śmierć jako magistra vitae. Analiza epikurejskiej koncepcji śmierci. Praca napisana w Instytucie Filozofii UW pod kierunkiem prof. dr. hab. Zofii Rosińskiej.Nagrody drugiego stopnia w wysokości 2.000 zł.

Marcin Adamczak, Modernizm i postmodernizm w polskim dyskursie filmoznawczym. Spory wokół twórczości Davida Lyncha. Praca napisana na Wydziale Nauk Społecznych UAM pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Dziamskiego.

Barbara Borkowska, Z Kresów Wschodnich do Prus Wschodnich. Proces wykorzenienia i ponownego zakorzenienia się w Nidzicy powojennych przesiedleńców z Wołynia. Praca napisana w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW pod kierunkiem prof. dr. hab. Lecha Mroza.Nagroda „Otwartej Rzeczpospolitej” w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 2.000 zł.

Bartłomiej Krupa, Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego. Praca napisana na Wydziale Historii UAM pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Wrzoska.Wyróżnienie „Otwartej Rzeczpospolitej” w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1.000 zł.

Matylda Pachowicz, Osobisty kontakt z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie a zmiana stereotypu o tych osobach. Praca napisana na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Dylaka.Wyróżnienia w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w wysokości 1.000 zł.

Ewa Kokoszycka, Od sekty do ruchu. Rozwój ruchu wegetariańskiego w Cesarstwie Niemieckim (1871 – 1914). Praca napisana na Wydziale Historycznym UW pod kierunkiem prof. dr. hab. Anny Żarnowskiej.

Joanna Kowalska, Język współczesnej polityki – główne tendencje i przemiany na gruncie polskim. Praca napisana na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach pod kierunkiem dr Agnieszki Kasińskiej-Metryki.

Paweł Krzyworzeka, Selkupska mapa i strzępy rzeczywistości: Rdzenni mieszkańscy obwodu tomskiego – zamiast monografii. Praca napisana w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW pod kierunkiem dr. hab. Jerzego S. Wasilewskiego.

Piotr Sitkiewicz, Antoni Słonimski jako felietonista. Praca napisana na Wydziale Polonistyki UG pod kierunkiem prof. dr. hab. Małgorzaty Czermińskiej.

Łukasz Wróbel, Cyrkularność i heterologia. Anatomia czytania. Praca napisana na Wydziale Polonistyki UW pod kierunkiem prof. dr. hab. Danuty Ulickiej.

Małgorzata Zduniak, Romantyzm kategorycznie nieodrzucony. Twórczość Witolda Gombrowicza. Praca napisana na Wydziale Polonistyki UAM pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Trybusia.