Konkurs prac magisterskich im. Jana Józefa LipskiegoKonkurs prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego zorganizowano z myślą o najzdolniejszych absolwentach wydziałów humanistycznych wyższych uczelni.I. Celem Konkursu jest:

Koniec studiów to trudna chwila wyboru drogi życiowej. Uznanie dla pierwszej poważniejszej pracy naukowej wyrażone przez komisję złożoną z wybitnych specjalistów jest ważnym sygnałem skłaniającym młodych ludzi do podjęcia ryzyka kariery naukowej. Nagroda i nominacja do nagrody to świadectwo jakości pracy, które może służyć absolwentom za rekomendację w dalszych staraniach. A uroczystość wręczenia nagród, gromadząca wybitne osobistości środowiska naukowego, z którego wywodził się Patron, jest dla laureatów okazją do rozmów i zawarcia znajomości przydatnych w przyszłej pracy. Członkowie jury, związani z redakcjami pism naukowych, mogą ułatwić najlepszym uczestnikom konkursu (przede wszystkim laureatom i autorom prac nominowanych do nagrody) stałą współpracę z takimi periodykami jak Pamiętnik Literacki, Teksty Drugie, a tym samym wprowadzić ich teksty w szeroki obieg naukowy.

Nagrody w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego są skromne. Ich wysokość zależy od kwoty dostępnej w kolejnej edycji konkursu. Są to nagrody regulaminowe oraz nagrody specjalne, których fundatorzy wyróżniają prace o określonej tematyce (np. nagroda Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita za pracę podejmującą problematykę pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego, nagroda im. Jacka Kuronia, nagroda waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej). Dążymy do stworzenia funduszu, który pozwalałby finansować konkurs z procentu od korzystnie ulokowanego kapitału.II. Jury Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego

W skład Jury wchodzą:

Prof. dr hab. Grażyna Borkowska, historyk literatury; kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku w Instytucie Badań Literackich PAN; redaktor naczelna Pamiętnika Literackiego;

Prof. dr hab. Alina Brodzka-Wald, historyk literatury; kierownik Pracowni Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Badań Literackich PAN;

Prof. dr hab. Michał Głowiński, historyk i teoretyk literatury; członek rzeczywisty PAN, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN; redaktor Pamiętnika Literackiego oraz stały współpracownik redakcji Tekstów Drugich;

Prof. dr hab. Szymon Rudnicki, historyk; profesor w Instytucie Historycznym Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; specjalista w dziedzinie najnowszej historii Polski, a zwłaszcza znawca polskiej prawicy i stosunków polsko-żydowskich.

Prof. dr hab. Jerzy Szacki, socjolog, historyk myśli społecznej, członek rzeczywisty PAN; em. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Instytutu Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska, historyk idei; profesor w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletnia redaktorka w miesięczniku Dialog.III. O patronie

Jan Józef Lipski to jedna z najwybitniejszych osobowości w powojennej historii; współorganizator polskiej opozycji demokratycznej. W latach 50. współzałożyciel Klubu Krzywego Koła, w latach 70. współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, po roku 1980 członek i działacz „Solidarności”. Historyk i krytyk literatury, uczony, który łączył wielostronne zainteresowania badawcze, wnikliwość interpretacyjną, dar eseistyczny z działalnością społeczną i wrażliwością na niesprawiedliwość. Autor fundamentalnych prac z zakresu historii literatury XX wieku, świetnych wyborów felietonistyki i kuriozów literackich, historyk polskiej myśli politycznej (m.in. dwutomowa monografia Kasprowicza, prace o ONR-Falandze Katolickie państwo narodu polskiego, o stosunkach polsko-niemieckich Powiedzieć sobie wszystko, a także praca Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy oraz monografia Komitetu Obrony Robotników KOR).IV. Historia Konkursu

Pierwszą edycję Konkursu ogłoszono w 1995 roku z inicjatywy Zbigniewa Bujaka. Pomysł zyskał poparcie środowiska przyjaciół Jana Józefa Lipskiego. Celem konkursu było upamiętnienie jego Patrona przez wspieranie młodych naukowców podejmujących podobną tematykę literacką i społeczną. Przez siedem lat kolejne edycje Konkursu organizowało Towarzystwo Demokratyczno-Społeczne. W grudniu 2002 roku obowiązki te przejęło Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Organizatorzy dbają, by informacja o kolejnych edycjach konkursu docierała do wszystkich ważnych ośrodków akademickich w Polsce. Co rok napływa kilkadziesiąt prac z różnych uczelni w całym kraju. Do ostatniej, X edycji Konkursu zgłoszono blisko 60 prac magisterskich.