Oświadczenie Amnesty International (inicjatywa oddziału Zjednoczonego Królestwa). Będzie drukowane równocześnie w: Jewish Chronicle i Al-Quds.
Poniższe oświadczenie zostało jednogłośnie poparte przez Zarząd Główny "Otwartej Rzeczpospolitej" w dniu 25 maja 2002 roku i przesłane do Amnesty International w dniu 26 maja.

ZJEDNOCZENI PRZECIW RASIZMOWI, ISLAMOFOBII I ANTYSEMITYZMOWI

Przynależąc do różnych społeczności, w tym żydowskiej i muzułmańskiej, czujemy się głęboko zaniepokojeni narastaniem rasizmu i antysemityzmu w całej Europie. Patrzymy z troską na niedawne sukcesy wyborcze skrajnej prawicy i partii faszystowskich we Francji, Austrii, Belgii, Włoszech, Holandii, Danii i Norwegii, a także Narodowej Partii Brytanii w Zjednoczonym Królestwie. Również partie polityczne głównego nurtu w całej Europie przejmują coraz chętniej program skrajnej prawicy, demonizując zagrożenie, jakie stwarzają uchodźcy i proszący o azyl, czym uprawomocniają rasizm i ksenofobię. Po 11 września zwłaszcza społeczności muzułmańskie stały się celem napastliwej retoryki, czemu towarzyszyła nasilająca się przemoc, także fizyczna, na tle rasowym. Nasiliły się ataki, akty wrogości i nienawiści, wymierzone w meczety i własność muzułmanów oraz muzułmańskie i arabskie mniejszości. Niedawno w Brukseli rasiści zastrzelili małżeństwo marokańskich imigrantów, raniąc dwoje ich dzieci. Zamachy na meczety i szkoły islamskie miały miejsce w Wielkiej Brytanii, Polsce, Danii, Irlandii i Holandii. W Wielkiej Brytanii młoda muzułmanka została zaatakowana za to, że nosiła czador. W Europie dochodzi do prób wykorzystania konfliktu na Bliskim Wschodzie do szerzenia antysemityzmu. Dochodzi do ataków, aktów wrogości i nienawiści wymierzonych w synagogi, cmentarze i inne żydowskie obiekty, a także członków społeczności żydowskich. We Francji (Marsylia), a także w Belgii (Bruksela i Antwerpia) spalono synagogi. Podczas jednego z ataków, jakie miały miejsce w Wielkiej Brytanii, na kościelnym pulpicie wyryto swastykę, a w wyniku innych trzeba bylo hospitalizować chasydów i członków ortodoksyjnych wspólnot żydowskich. W Niemczech napadnięto młodą Żydówkę za to tylko, że nosiła na szyi Gwiazdę Dawida. Apelujemy do wszystkich rządów, by nie dopuściły do dyktatu skrajnej prawicy i by podwoiły wysiłki celem zwalczania rasizmu we wszelkich postaciach i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych przestępstw o podłożu rasistowskim. Niniejszym ogłaszamy wolę wspólnego zwalczania rasizmu i antysemityzmu w każdej postaci i każdym miejscu.
 
 

The following statement was supported unanimously by the Board of "Open Republic" on 25 May, 2002.
Following is an Amnesty International UK statement which will be appearing in next weeks Jewish Chronicle and Al-Quds newspaper. The advert will highlight the rise in the Far-right and Fascist parties across Europe as well the increase in Islamaphobia, racism and anti-semitism.

UNITED AGAINST RACISM, ISLAMAPHOBIA AND ANTI-SEMITISM
As members of all communities including Jews and Muslims we are gravely concerned at the sharp increase in racism and anti-semitism across Europe. We note with concern the recent electoral success of far-right and Fascist parties in France, Austria, Belgium, Italy, Holland, Denmark and Norway, as well as the British National Party in the UK. Mainstream parties across Europe are also increasingly adopting the agenda of the far-right by demonising refugee and asylum communities so legitimising racism and xenophobia. Since September 11th Muslim communities in particular have become the focus for vilification with a huge increase in racist violence and attacks. Mosques and other Muslim property as well as members of the Muslim and Arab communities have increasingly become the targets of hostility, hatred and attacks. In Brussels recently, a Moroccan immigrant couple were shot dead and two of their children wounded in a racist attack. Mosques and Islamic schools have been firebombed in the UK, Poland, Denmark, Ireland and Holland. Whilst in the UK a young Muslim woman was attacked for wearing a Muslim headscarf. In Europe there are now attempts to use the current conflict in the Middle East to legitimise anti-semitism. Synagogues, Jewish cemeteries and other Jewish property as well as members of the Jewish community have become the target for hostility, hatred and attacks. In France the Synagogue in Marseilles was burned to the ground, as were ones in Brussels and Antwerp in Belgium. In the UK an attack on a synagogue saw a swastika scrawled on the lectern, whilst in other attacks members of orthodox or Hasidic Jewish communities have been hospitalised. In Germany a young Jewish woman was attacked for simply wearing a Star of David pendant. We call on all governments not to let the far-right set the agenda and to redouble their efforts to combat racism in all its forms and to bring to justice the perpetrators of hate crimes. We also reiterate our determination to stand united as one community in the struggle to combat racism and anti-semitism wherever it occurs.