Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Od 17 marca 2004 r. organizacja pożytku publicznego
Sprawozdanie finansowe za rok 2004

(Wszystkie kwoty w zaokrągleniu do złotówki)
Przychody


W roku 2004 przychody OR wyniosły 88 295 zł.


Złożyły się na nie:


Suma przychodów jest wielokrotnie wyższa niż rok wcześniej, kiedy wyniosła 16 926 zł. Różnica jest jednak częściowo pozorna, ponieważ dotychczas do przychodów nie zaliczaliśmy dotacji i darowizn przeznaczonych na konkretne cele. Faktyczny przyrost zawdzięczamy darowiznom 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Koszty - 72 733 zł


  1. Utrzymanie biura - 30 602 zł

(rok wcześniej 20 908 zł)


Były to wydatki na:

pamięć komputerowa 6 884 zł2. Wydatki na realizację programów 42 131 zł
Z tego:
(18 000 zł nagrody, 6 000 honoraria jurorów, 1 420 zł papier, znaczki pocztowe, ksero itp.),
(14 100 zł wynagrodzenia recenzentów, 1 321 zł telefony, materiały biurowe itp.)

 

Nasze przychody były o 15 562 zł większe niż koszty (rok wcześniej o 3 290 zł).


Środki pieniężne


31.12. 2004 na koncie w banku PKO BP mieliśmy 75 655 zł

(rok wcześniej 72 934 zł).


W tym:


W kasie Stowarzyszenia było 1 822 zł.

Łącznie (w banku i w kasie) mieliśmy 77 477 zł.


Składki członkowskie:


Z 276 członków zaledwie 95 opłaciło składki na bieżąco.


Ocena kondycji finansowej


Nasza sytuacja finansowa jest nieco lepsza niż przed rokiem, co w całości zawdzięczamy odpisom na naszą rzecz 1 procenta podatku. Suma, jaką otrzymaliśmy z tego tytułu w ubiegłym roku, równała się 90 procentom wydatków na biuro.

Oczywiście nie są to kwoty pozwalające na rozwiniecie skrzydeł, wszystkie programy nadal muszą być finansowane z dotacji.

W ubiegłym roku po raz kolejny wsparła nas Fundacja im. Stefana Batorego, przyznając 33 700 zł na nowy program Prawo przeciw Nienawiści.
Krystyna Bratkowska

skarbnik


Warszawa, 11 kwietnia 2005 r.