Otwarta Rzeczpospolita. Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Sprawozdanie Zarządu Głównego

z działalności w okresie od października 1999 do marca 2002 roku


Szanowni Państwo,


Ponad dwa lata temu założyliśmy nasze Stowarzyszenie i wybraliśmy jego władze. Zarząd Główny, powołany przez Walne Zebranie Członków w dniu 24 października 1999 r. i uformowany w składzie:


przewodnicząca - Irena Wóycicka

wiceprzewodniczący - Maciej Geller, Włodzimierz Paszyński,

sekretarz - Marzena Sosnowska

skarbnik - Sergiusz Kowalski

członkowie - Helena Datner, Janusz Grzelak, Małgorzata Łukasiewicz, Rafał Pankowski,kończy teraz swoją kadencję.

W tym okresie nastąpiły niewielkie zmiany w składzie Zarządu. Ustąpił, z przyczyn osobistych i zawodowych, Włodzimierz Paszyński. Sergiusz Kowalski, podjąwszy się kierowania projektem monitorowania prasy, musiał zrezygnować z funkcji skarbnika. Tę funkcję objęła Marzena Sosnowska, ustępując z funkcji sekretarza. Niestety, stanowisko sekretarza pozostało nieobsadzone.

W chwili powstania nasze Stowarzyszenie liczyło 211 członków założycieli. Do końca ub. roku przybyło 77 nowych członków. Wszystkich serdecznie witamy.

Odeszli od nas: Dorota Strzałkowska, Wisła Pankiewicz i Krzysztof Wolicki. Zachowamy ich w naszej pamięci.


29 października 2001 r. na wniosek 15 członków Stowarzyszenia Zarząd Główny powołał do życia oddział krakowski. Przewodniczącą jego Zarządu została Jadwiga Waniakowa.


Kierownikiem naszego biura jest nadal Ewa Haberka, która pracuje z nami od marca 2000 r.

Latem 2000 r. stowarzyszenie otrzymało od władz miasta lokal, który wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy dzięki pomocy naszych przyjaciół.

W marcu ubiegłego roku odbyło się walne zebranie (nie wyborcze), które przyjęło sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia w okresie od października 1999 do stycznia 2001 roku. W swoim dalszym działaniu Zarząd starał się wykorzystać wnioski z dyskusji, jaka miała miejsce podczas tego zebrania. W tym sprawozdaniu przypomnimy krótko także działania podjęte w ciągu pierwszego roku, uznaliśmy bowiem, że upływająca dwuletnia kadencja Zarządu Głównego wymaga pełnego podsumowania.

  1. Spotkania dyskusyjne

Do marca 2001 r. odbyły się cztery otwarte spotkania dyskusyjne:


W ciągu ostatniego roku odbyły się trzy spotkania:


  1. Działania edukacyjne  1. Publikacje antysemickie i ksenofobiczne


  1. Działania interwencyjne

Do marca 2001 r. wielokrotnie protestowaliśmy i interweniowali między innymi w sprawach dra Dariusza Ratajczaka, w sprawie rasistowskiej wypowiedzi ówczesnego ministra – pana Kapery, w sprawie decyzji sądu, oddalającej powództwo Samuela Fosso przeciw wydawnictwu „Dobry Humor”, szerzącemu rasistowskie stereotypy. W związku z wystąpieniem posła Witolda Tomczaka, antysemickimi argumentami uzasadniającego żądanie usunięcia ze stanowiska dyrektorki Galerii Zachęta, wysłaliśmy list do marszałka Sejmu i uczestniczyliśmy jako obserwatorzy w posiedzeniu Komisji Etyki Poselskiej. Niestety, sprawa większością głosów została oddalona.

W ciągu ostatniego roku:

Wypowiedzieliśmy się w sprawie publicznej zniewagi prezesa KPA Edwarda Moskala pod adresem Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

W rocznicę wydarzeń w Jedwabnem ogłosiliśmy apel nawołujący do przeciwstawiania się ksenofobii i antysemityzmowi.

Apelowaliśmy również o tolerancję wobec osób wyznania muzułmańskiego i o przeciwstawienie się atakom na społeczność wyznawców islamu w Polsce w związku z sytuacją wywołaną zamachem terrorystycznym w Stanach Zjednoczonych w dniu 11 września.

Ostatnio skierowaliśmy do prof. Leona Kieresa i ogłosiliśmy w prasie list z wyrazami oburzenia z powodu wystąpień posłów Ligi Polskich Rodzin podczas obrad sejmu poświęconych sprawozdaniu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, jak również z powodu braku reakcji prowadzącego obrady Wicemarszałka Sejmu.

Niestety, prasa opublikowała tylko niektóre z naszych oświadczeń i apeli, jeszcze mniej doczekało się reakcji adresatów. Problem ten był dyskutowany na spotkaniu zarządu z członkami stowarzyszenia pracującymi lub współpracującymi z mediami.


  1. Promocja stowarzyszenia i jego misji  1. Współpraca międzynarodowa

Uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka konferencji organizacji pozarządowych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przygotowującej do tegorocznej, organizowanej przez ONZ, Światowej Konferencji Przeciw Rasizmowi. Braliśmy udział w konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Informacji Rady Europy, poświęconej prezentacji II Raportu o Polsce Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Współpracujemy też z Polish-Jewish Heritage Foundation of Canada. Próba nawiązania szerszych kontaktów międzynarodowych nie powiodła się. Nasza oferta współpracy wydaje się na razie zbyt mało atrakcyjna.

* * *

Zamykamy ponad dwuletni okres działalności z przekonaniem, że działalność Stowarzyszenia jest potrzebna. Pomimo trudności komunikacyjnych reakcje środowiska na nasze inicjatywy są żywe i życzliwe. Wszędzie tam, gdzie kierowaliśmy prośby o pomoc, spotykaliśmy się z pozytywnym odzewem. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Jesteśmy przekonani, że Stowarzyszenie może działać efektywniej i podejmować więcej ważnych inicjatyw, o ile członkowie w szerszym zakresie włączą się do pracy. Lepszy obieg informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia i lepsze wykorzystanie ich chęci i możliwości, to – naszym zdaniem - najważniejsze zadanie, jakie stoi przed nowym Zarządem.
Warszawa, marzec 2002 r.