S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii" zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" z dn. 07.04.1989 r. (Dz.U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami).
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jego siedzibą jest Warszawa. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym oraz polskim.
§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§ 5

Stowarzyszenie może powoływać oddziały. Oddziały mogą nabywać osobowość prawną.
§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Krzewienie postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej.
2. Przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii oraz innym postawom godzącym w godność człowieka.
§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie stereotypom etnicznym i kulturowym, w szczególności poprzez szerzenie wiedzy o wieloetnicznym dziedzictwie polskiej kultury.
2. Dokumentowanie przejawów antysemityzmu, a także innych uprzedzeń etnicznych, religijnych i rasowych, oraz zwracanie na nie społecznej uwagi władz publicznych, partii politycznych, środków masowego przekazu, pedagogów, Kościołów, stowarzyszeń społecznych, naukowych i kulturalnych, itp.
3. Podejmowanie działań prawnych (w przypadkach naruszeń prawa w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia) oraz wspieranie i podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacyjnego w tej dziedzinie.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
5. Udzielanie wsparcia szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim podejmowanym na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 10

Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 13

1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna - obywatel polski lub cudzoziemiec - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Pierwszymi członkami zwyczajnymi są członkowie-założyciele.
3. Kandydat na członka zwyczajnego, by zostać przyjętym w poczet członków Stowarzyszenia, musi mieć rekomendację jednej osoby, członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały, większością co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu Głównego, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
5. Członkiem wspierającym może być:
a) osoba fizyczna lub prawna (obywatel polski lub cudzoziemiec),
b) osoba prawna (organizacja polska lub zagraniczna),
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Członkiem wspierającym nie może być partia polityczna.
Członek wspierający deklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
6. Tytuł członka honorowego może być przyznawany osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia i w krzewieniu wartości leżących u ich podłoża. Członek honorowy nie jest członkiem zwyczajnym.
§ 14

Członek zwyczajny ma:
1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2. prawo uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez Stowarzyszenie,
3. prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4. prawo zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia innego z jego członków. W tym celu musi uzyskać poparcie co najmniej czterech innych członków Stowarzyszenia.
§ 15

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 16

1. Członek wspierający posiada prawa określone w §14 pkt. 2-3, natomiast nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek honorowy posiada prawa określone w §14 pkt. 2-4, natomiast nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy i członek wspierający (reprezentowany, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przez swego przedstawiciela) mogą wchodzić w skład Rady Programowej i uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania.
5. Członek honorowy i członek wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu.
2. Śmierci.
3. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub rozwiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
4. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy.
5. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu Głównego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
6. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
7. Pozbawienia członkostwa honorowego lub statusu członka wspierającego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
§ 18

W przypadkach określonych w §17 pkt.4-7 orzeka Zarząd Główny i jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd Główny
c. Komisja Rewizyjna.
2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.
§ 20

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji poprzez uchwałę podjętą większością co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków danego typu władz Stowarzyszenia, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.
3. Udział w Walnym Zebraniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zebranie może być zwyczajne (zwoływane przynajmniej raz w roku) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd Główny na pisemny wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przez Zarząd Główny w terminie 6-u tygodni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu Głównego. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian w Statucie.
6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.
8. Powoływanie Rady Programowej oraz zatwierdzanie zmian w jej składzie.
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji jego majątku.
§ 24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
§ 25

Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym samym miejscu.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 26

Zarząd Główny składa się z 5 do 9 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa, 2 wiceprezesów i skarbnika.
§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania.
4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
9. Zwoływanie posiedzeń Rady Programowej.
10. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.
11. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
12. Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawnienia kierownika zakładu pracy.
13. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
14. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
15. Powoływanie oddziałów.
16. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
§ 28

1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
2. Uchwały Zarządu Głównego - o ile statut nie stanowi inaczej - zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków Zarządu Głównego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym: członek Komisji Rewizyjnej oraz zaproszone osoby.
§ 29

Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Głównego, z których przynajmniej jeden musi być prezesem, wiceprezesem lub skarbnikiem.
§ 30

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów Zarządu Głównego.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
4. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 33

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

V. RADA PROGRAMOWA

§ 34

Rada Programowa Stowarzyszenia jest jego instancją doradczą.
1. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne będące członkami Stowarzyszenia (w tym osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne będące członkami stowarzyszonymi), które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
a. posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia.
b. swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
c. cieszą się autorytetem społeczności zawodowej, lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.
2. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
a. Walne Zebranie Członków.
b. osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
c. Zarząd Główny Stowarzyszenia.
3. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Walne Zebranie Członków.
4. Rada Programowa zbiera się ilekroć tak zdecyduje, ale nie rzadziej niż raz na rok.
5. Zarząd Główny może zostać zobowiązany do zwołania i zorganizowania posiedzenia Rady Programowej pisemnym wnioskiem przez co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
6. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Sugestie, wnioski i opinie winny być przedstawiane na Walnym Zebraniu lub Zarządowi Głównemu.
7. Rada Programowa wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

VI. ODDZIAŁY

§ 35

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia zamieszkujących lub pracujących w jednym województwie, Zarząd Główny powołuje oddział.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków oddziału do poniżej 15, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o rozwiązaniu oddziału.
§ 36

1. Oddział organizuje działalność Stowarzyszenia o zasięgu lokalnym.
2. Realizowanie przez oddział statutowych celów Stowarzyszenia o szerszym zasięgu, niż teren działania oddziału, wymaga zgody lub zalecenia Zarządu Głównego.
§ 37

1. Władzami oddziału są: Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału oraz Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym członków Zarządu Oddziału oraz Komisję Rewizyjną Oddziału.
3. Zarząd Oddziału składa się co najmniej z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczącego Oddziału oraz jego zastępcę.
4. Zarząd Oddziału odbywa swoje posiedzenie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
§ 38

Walne Zebranie Oddziału może podjąć uchwałę o pobieraniu od członków oddziału dodatkowych składek na cele oddziału. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
§ 39

Corocznie, na cztery tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków, Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności oddziału. Zarząd Główny włącza je do ogólnego sprawozdania składanego Walnemu Zebraniu Członków.

VII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 40

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą w szczególności ze składek członkowskich, dotacji, dotacji z budżetu państwa i gmin, spadków, darowizn, zapisów, zbiórek publicznych oraz wpływów z działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

VIII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 41

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów.
§ 42

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Głównego większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 43

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku organizacji o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.